Prijzenreglement

Prijzen reglement ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 Versie Maart 2024

1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 en de prijzen die we in verband met deze verkiezing verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 en aan de actie is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 28 mrt. en 30 mei. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 28 mrt. (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).

4: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025, door op zijn favoriete product te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt en als hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, loot hij mee voor de prijzen uit het prijzenpakket. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt doorlopen, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 6). De deelnemer maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. het emailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.

5: Iedere deelnemer maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket. Door meer producten te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Wordt één product beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er twee producten beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt, krijgt hij het product dat hoort bij de eerste trekking.

6: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

7: Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit:

  • 2x JBL Flip Speaker t.w.v. ca 99,99 euro
  • 2x Google Nest Audio Chalk t.w.v. ca 99,99 euro

Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 399,96.

* Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.

* De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.

8: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

9: Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in week 22 van 2024 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail individueel geïnformeerd over de gewonnen prijs.

10: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 juli 2024 persoonlijk bericht.

11: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.

12: Q&A behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs (indien er sprake is van een foutieve levering, defect of ontvreemding).

13: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

14: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technisch storingen.

15: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A (in casu haar moederorganisatie Avantage BV) en Consumer Contest Company BV.

16: Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzen reglement.

17: Deze actie wordt in overeenstemming met de Nederlandse gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@besteproductvanhetjaar.nl:

Q&A Insights BV
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort
Nederland
0031(0)33 2454637

18: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.