Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 Versie Januari 2024

Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025. Binnen deze verkiezing kunnen consumenten online stemmen op (c.q. een beoordeling geven over) een product binnen een groep van vooraf aangemelde producten in diverse categorieën. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Q&A Insights BV (hierna te noemen Q&A) in samenwerking met Consumer Contest Company BV, hierna te noemen: CCC en resulteert in een aantal winnaars van de Verkiezing.

Deelnemende producten

1. Alle producten die beschikbaar zijn op de Belgische markt kunnen deelnemen. De fabrikant/retailer (hierna te noemen producent) moet zijn producten wel vooraf aanmelden bij de Verkiezingsorganisatie van ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 (bijvoorbeeld via info@besteproductvanhetjaar.be). De verkiezingsorganisatie communiceert aan potentiële deelnemers (bijvoorbeeld via haar nieuwsbrieven en op de site) tot wanneer de fabrikanten/retailers hun product uiterlijk kunnen aanmelden.

2. Na sluiting van de aanmelddatum nemen Q&A en/of CCC contact op met de producent om aan te geven of het product ook mee kan doen met de verkiezing.

Categorieën

3. De verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 bestaat uit verschillende categorieën die jaarlijks worden benoemd door Q&A en CCC. Producenten kunnen voorafgaand aan de stemperiode een voorkeur voor een categorie aangeven. Q&A en CCC behandelen deze aanvragen naar maatstaven van billijkheid & redelijkheid. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om zelfstandig over definitieve toelating tot een categorie te beslissen.

Naast ‘gewone’ categorieën zal er een aantal duurzaamheidscategorieën worden benoemd. In deze categorieën kunnen producten meedoen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen of verpakkingen. Deze producten worden beoordeeld met een extra duurzaamheidsaspect.

4. Q&A en CCC behouden zich het recht tot het toevoegen c.q. schrappen van categorieën voor. Als er minder dan twee producten zijn aangemeld in een categorie(n) wordt deze categorie(n) geschrapt en kunnen de aangemelde producten in deze categorie(n) niet mee doen.

Stemgrens

5. Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor een (categorie)prijs van ‘Beste Product van het Jaar België’ 2024-2025 heeft een product minimaal 380 beoordelingen nodig, dit is de ‘stemgrens’.

6. Indien geen enkel of maar één product aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, kan Q&A de stemgrens van 380 beoordelingen twee keer naar beneden bijstellen; eerst naar 200 stemmen, daarna naar 150 stemmen. Als er na verlaging van de stemgrens naar 150 stemmen nog steeds niet minimaal twee genomineerden zijn, vervalt de categorie.

7. In een categorie worden minimaal twee en maximaal vijf producten genomineerd. Wanneer er meer dan vijf producten de stemgrens hebben behaald, worden de vijf producten met het hoogste gecorrigeerd eindcijfer genomineerd.

Promotiematerialen

8. Producenten kunnen hun klanten c.q. consumenten motiveren om hun product te beoordelen. Hulpmiddelen die daartoe onder andere ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerde stemlinks, online banners en drukwerk. Q&A stelt stemlinks en banners beschikbaar aan alle producenten die deelnemen met een product om de verkiezing onder de aandacht te brengen bij de consument.

9. Het is voor producenten niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de door Q&A beschikbaar gestelde promotiematerialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.

10. Producenten die gebruik maken van artwork bestanden dan wel andere (niet door Q&A beschikbaar gestelde) promotiematerialen om beoordelingen te verzamelen, moeten dit vooraf ter goedkeuring aan Q&A voorleggen.

11. Middels deelname aan de verkiezingen geven producenten toestemming aan Q&A om ingezonden materialen te gebruiken voor (online) publicatie en te communiceren met de naam en het beeldmerk van de deelnemende onderneming. Dit laatste heeft als doel om kenbaar te maken dat de betreffende onderneming deelnemer is van de verkiezing.

Consumentenprijzen

12. Q&A en CCC stellen een prijzenpakket samen voor consumenten om hen te stimuleren een beoordeling te geven aan één van de deelnemende producten. Alle consumenten – die een volledige vragenlijst invullen met een geldig e-mailadres en 18 jaar of ouder zijn - maken kans op de prijzen uit dit prijzenpakket, waarbij geldt maximaal één prijs per consument. Producenten mogen op geen enkele wijze communiceren met prijzen buiten die vastgestelde prijzenpakket. De mogelijkheid om stemmen te ‘kopen’ met prijzen door producenten zelf is hiermee verkleind.

Overtreding reglement en controle

13. Overtreding van enige voorwaarde opgenomen in dit verkiezingsreglement door producenten kan leiden tot diskwalificatie van het deelnemende product. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A en/of CCC.

14. Q&A en/of CCC controleren gedurende de stemperiode steekproefsgewijs of er op de juiste wijze (en derhalve conform dit verkiezingsreglement) campagne wordt gevoerd. Indien uit de controle blijkt dat een bepaalde producent met eigen c.q. andere prijzen communiceert dan wel gebruik maakt van niet goedgekeurde promotiematerialen en/of een andere voorwaarden door de betreffende deelnemer wordt geschonden, volgt een waarschuwing en een vermindering van een door Q&A en/of CCC te bepalen aantal stemmen dan wel een diskwalificatie.

15. Een notaris ziet toe op de opvolging door Q&A van de controles zoals onder andere opgenomen in de artikelen 14, 18 en 19 van dit verkiezingsreglement.

Verzamelen van beoordelingen

16. Consumenten kunnen de vragenlijst invullen (ook wel genoemd; het geven van een beoordeling of stem) gedurende de stemperiode (28 mrt. t/m 30 mei) via www.besteproductvanhetjaar.be en via de unieke stemlink die voorafgaand aan de verkiezing wordt aangeleverd aan de producent. Ook kunnen consumenten uit het klantenpanel van Q&A panel services of een extern panel benaderd worden om de vragenlijst in te vullen.

17. Het is voor medewerkers van Q&A en het notariskantoor niet toegestaan om een vragenlijst in te vullen/te stemmen.

18. Na de stemperiode wordt er een analyse uitgevoerd met controleslagen waaronder, doch niet beperkt tot:

  • meerdere beoordelingen: bij twee of meer beoordelingen voor één product in dezelfde categorie vanaf één e-mailadres wordt één beoordeling meegenomen en worden de overige beoordelingen verwijderd.
  • IP-adressen: er wordt een controle uitgevoerd op door consumenten gebruikte IP-adressen. Bij meer dan drie beoordelingen vanaf één IP-adres voor één product worden drie beoordelingen meegenomen en de overige beoordelingen worden verwijderd.

Beoordelingen die voldoen aan deze controleslagen worden gebruikt voor de uiteindelijke eindcijfers. Hier dient rekening gehouden te worden met een vermindering in stemmen, waardoor de stemgrens niet meer wordt behaald.

19. Van het gemiddelde eindcijfer wordt een correctie op basis van het aantal beoordelingen afgetrokken om het gecorrigeerde eindcijfer te berekenen. Deze berekening is zo opgebouwd dat een hoger aantal beoordelingen zorgt voor een lagere correctie op het gemiddelde eindcijfer.

20. Op het moment dat de digitale vragenlijst niet ingevuld kan worden (‘er kan geen stem worden uitgebracht’) voor een periode langer dan 24 uur, wordt de stemperiode verlengd met dezelfde tijdsduur die verloren is gegaan.

Categoriewinnaars

21. De categoriewinnaar is het genomineerde product met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.

22. Categoriewinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de categorieprijs uitsluitend gebruiken volgens de logo licentievoorwaarden die vooraf moeten worden gelezen en getekend.

Overallwinnaars

23. De overallwinnaar is de categoriewinnaar met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.

24. De overallwinnaar mag het logo dat is gekoppeld aan de overallprijs uitsluitend gebruiken volgens de logo licentievoorwaarden die vooraf moeten worden gelezen en ondertekend.

25. De duurzame productcategorieën worden beoordeeld met een extra duurzaamheidsaspect. Daarom zijn deze winnaars uitgesloten van de overallprijs ‘Beste Product van het Jaar België’. Binnen de afdeling duurzame productcategorieën wordt er geen aparte overallwinnaar uitgeroepen.

Persoonsgegevens

26. Q&A en CCC respecteren de privacy van de personen die aan de verkiezingen meedoen. Q&A en CCC zullen de persoonsgegevens die aan hen in het kader van het doen van een beoordeling wordt verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen.

Aansprakelijkheid

27. Q&A (alsmede haar zuster/moedermaatschappijen) en CCC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deelname aan deze verkiezingen voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirect schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van deelname aan en/of de uitslag van de verkiezingen en/of het uitbrengen van een stem wordt door Q&A (alsmede haar zuster/moedermaatschappijen) en CCC en uitdrukkelijk verworpen.

28. Over de uitslag van de verkiezingen kan niet worden gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.

Intellectueel eigendom

29. Op de verkiezingen, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL van de verkiezingen rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV) en CCC. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV) en CCC is verboden zonder hiervoor voorafgaand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q&A en CCC voor te hebben ontvangen.

Slotbepalingen

30. De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen (waaronder tekstuele en/of tikfouten) aanvaarden Q&A en CCC geen aansprakelijkheid.

31. In alle zaken waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslissen Q&A en CCC.